Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia „SCH” Leżajsk, z siedzibą ul. Spółdzielcza8, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 61 41, e-mail: sekretariat@gslezajsk.pl, strona internetowa www.gslezajsk.pl.
  • W Gminnej Spółdzielni „SCH” Leżajsk, ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez e-mail iod@gslezajsk.pl lub tel. 17 242 61 41;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.